ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB10122
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2392
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB9702
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB1050
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB1729
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB894
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB1330
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB691
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB826
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB2080
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB579
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB997
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB1404
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB1304
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB1453
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB764
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB4739
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB877
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB705
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB3048
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB2085
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB671
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB1139
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB717
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB974
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB654
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB376
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB763

นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

© 2022
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th