ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB10027
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2375
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB9679
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB1012
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB1685
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB844
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB1304
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB669
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB805
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB2010
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB526
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB973
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB1381
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB1277
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB1411
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB742
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB4552
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB839
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB649
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB3024
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB2048
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB642
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB999
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB691
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB945
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB632
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB353
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB729

นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

© 2022
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th