ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB10206
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2427
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB9738
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB1081
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB1760
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB937
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB1352
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB717
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB850
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB2370
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB646
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB1024
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB1443
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB1339
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB1499
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB787
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB4866
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB937
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB822
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB3083
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB2312
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB713
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB1215
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB770
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB1047
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB694
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB409
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB802

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

ผู้บริหารจังหวัด

© 2023
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-177-336 / โทรสาร : 053-177346
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th
053-150181 กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
053-150180 กลุ่มงานอำนวยการ
053-150194 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
053-177344 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
053-177341 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
053-177351 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2