ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB10297
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2437
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB9749
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB1096
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB1793
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB983
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB1385
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB730
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB859
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB2461
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB730
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB1033
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB1480
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB1372
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB1542
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB822
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB5001
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB1010
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB864
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB3114
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB2406
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB732
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB1289
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB820
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB1094
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB708
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB419
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB848

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

ผู้บริหารจังหวัด

© 2023
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-177-336 / โทรสาร : 053-177346
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th
053-150181 กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
053-150180 กลุ่มงานอำนวยการ
053-150194 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
053-177344 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
053-177341 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
053-177351 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2