นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงราย

 

หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงราย 


 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 
 

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
ไฟล์รายงานผล PMQA ปี พ.ศ. 25603.2 MiB596
แบบสำรวจทัศนคติเพื่อประเมินความผาสุกฯ PMQA หมวด563.7 KiB2036
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ192.8 KiB621
เจตจำนงสุจริตจังหวัดเชียงราย133.3 KiB1176
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2.3 MiB121
เอกสาร 51.3 MiB125
2สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล (ระดับม.ปลาย) ประจำปี 25641.0 MiB108
3การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒6.9 MiB96
อบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจไปี 2564470.6 KiB96
อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังฯ413.0 KiB66
รับสมัครทุนการศึกษาฯ403.0 KiB67
เปิดรับสมัครโครงการพัฒนานักบริหารฯ387.3 KiB68
รับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ 2563455.2 KiB64
การรับบทความทางวิชการและบทความวิจัยฯ469.0 KiB69
สมัครรับรางวัลของกระทรวงศึกษาธิการฯ2.2 MiB79
สมัครการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรุ่น43.4 MiB84
1ประกาศ ปปช เรื่องแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน1.2 MiB103

 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

© 2021
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th