นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงราย

 

หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงราย


 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 
 

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
ไฟล์รายงานผล PMQA ปี พ.ศ. 25603.2 MiB637
แบบสำรวจทัศนคติเพื่อประเมินความผาสุกฯ PMQA หมวด563.7 KiB2095
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ192.8 KiB652
เจตจำนงสุจริตจังหวัดเชียงราย133.3 KiB1206
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2.3 MiB192
เอกสาร 51.3 MiB162
2สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล (ระดับม.ปลาย) ประจำปี 25641.0 MiB153
3การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒6.9 MiB167
อบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจไปี 2564470.6 KiB126
อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังฯ413.0 KiB103
รับสมัครทุนการศึกษาฯ403.0 KiB108
เปิดรับสมัครโครงการพัฒนานักบริหารฯ387.3 KiB112
รับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ 2563455.2 KiB98
การรับบทความทางวิชการและบทความวิจัยฯ469.0 KiB103
สมัครรับรางวัลของกระทรวงศึกษาธิการฯ2.2 MiB127
สมัครการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรุ่น43.4 MiB112
1ประกาศ ปปช เรื่องแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน1.2 MiB201

 

นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

© 2022
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th