นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงราย

 

หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงราย 


 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 
 

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
ไฟล์รายงานผล PMQA ปี พ.ศ. 25603.2 MiB580
แบบสำรวจทัศนคติเพื่อประเมินความผาสุกฯ PMQA หมวด563.7 KiB2022
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ192.8 KiB608
เจตจำนงสุจริตจังหวัดเชียงราย133.3 KiB1163
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2.3 MiB104
เอกสาร 51.3 MiB105
2สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล (ระดับม.ปลาย) ประจำปี 25641.0 MiB90
3การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒6.9 MiB78
อบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจไปี 2564470.6 KiB79
อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังฯ413.0 KiB50
รับสมัครทุนการศึกษาฯ403.0 KiB51
เปิดรับสมัครโครงการพัฒนานักบริหารฯ387.3 KiB51
รับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ 2563455.2 KiB46
การรับบทความทางวิชการและบทความวิจัยฯ469.0 KiB50
สมัครรับรางวัลของกระทรวงศึกษาธิการฯ2.2 MiB61
สมัครการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรุ่น43.4 MiB67
1ประกาศ ปปช เรื่องแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน1.2 MiB85

 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

© 2021
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th