นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงราย

 

หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงราย


 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 
 

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
ไฟล์รายงานผล PMQA ปี พ.ศ. 25603.2 MiB647
แบบสำรวจทัศนคติเพื่อประเมินความผาสุกฯ PMQA หมวด563.7 KiB2135
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ192.8 KiB663
เจตจำนงสุจริตจังหวัดเชียงราย133.3 KiB1215
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2.3 MiB210
เอกสาร 51.3 MiB174
2สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล (ระดับม.ปลาย) ประจำปี 25641.0 MiB165
3การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒6.9 MiB200
อบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจไปี 2564470.6 KiB134
อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังฯ413.0 KiB114
รับสมัครทุนการศึกษาฯ403.0 KiB124
เปิดรับสมัครโครงการพัฒนานักบริหารฯ387.3 KiB120
รับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ 2563455.2 KiB106
การรับบทความทางวิชการและบทความวิจัยฯ469.0 KiB116
สมัครรับรางวัลของกระทรวงศึกษาธิการฯ2.2 MiB145
สมัครการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรุ่น43.4 MiB129
1ประกาศ ปปช เรื่องแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน1.2 MiB219

 

นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

© 2022
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th