นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงราย

 

หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงราย 


 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 
 

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
ไฟล์รายงานผล PMQA ปี พ.ศ. 25603.2 MiB614
แบบสำรวจทัศนคติเพื่อประเมินความผาสุกฯ PMQA หมวด563.7 KiB2051
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ192.8 KiB636
เจตจำนงสุจริตจังหวัดเชียงราย133.3 KiB1187
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2.3 MiB143
เอกสาร 51.3 MiB137
2สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล (ระดับม.ปลาย) ประจำปี 25641.0 MiB125
3การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒6.9 MiB107
อบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจไปี 2564470.6 KiB107
อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังฯ413.0 KiB81
รับสมัครทุนการศึกษาฯ403.0 KiB87
เปิดรับสมัครโครงการพัฒนานักบริหารฯ387.3 KiB82
รับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ 2563455.2 KiB74
การรับบทความทางวิชการและบทความวิจัยฯ469.0 KiB85
สมัครรับรางวัลของกระทรวงศึกษาธิการฯ2.2 MiB100
สมัครการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรุ่น43.4 MiB93
1ประกาศ ปปช เรื่องแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน1.2 MiB143

 

นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

© 2022
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th