นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงราย

 

หลักเกณฑ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดเชียงราย

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
ไฟล์รายงานผล PMQA ปี พ.ศ. 25603.2 MiB665
แบบสำรวจทัศนคติเพื่อประเมินความผาสุกฯ PMQA หมวด563.7 KiB2176
การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าฯ192.8 KiB681
เจตจำนงสุจริตจังหวัดเชียงราย133.3 KiB1231
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2.3 MiB238
เอกสาร 51.3 MiB186
2สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล (ระดับม.ปลาย) ประจำปี 25641.0 MiB178
3การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒6.9 MiB241
อบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร ประจไปี 2564470.6 KiB149
อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังฯ413.0 KiB133
รับสมัครทุนการศึกษาฯ403.0 KiB152
เปิดรับสมัครโครงการพัฒนานักบริหารฯ387.3 KiB137
รับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ 2563455.2 KiB120
การรับบทความทางวิชการและบทความวิจัยฯ469.0 KiB135
สมัครรับรางวัลของกระทรวงศึกษาธิการฯ2.2 MiB163
สมัครการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรุ่น43.4 MiB144
1ประกาศ ปปช เรื่องแบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน1.2 MiB257

 

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

ผู้บริหารจังหวัด

© 2023
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-177-336 / โทรสาร : 053-177346
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th
053-150181 กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
053-150180 กลุ่มงานอำนวยการ
053-150194 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
053-177344 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
053-177341 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
053-177351 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2