1. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย

1.1 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับทบทวน 2567)

1.2 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2566 – 2570

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

2.1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566

2.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย

– รายงานผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ของจังหวัดเชียงราย

– รายงานผลการใช้จ่ายบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย

– ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

ผู้บริหารจังหวัด

© 2023
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-177-336 / โทรสาร : 053-177346
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th
053-150181 กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
053-150180 กลุ่มงานอำนวยการ
053-150194 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
053-177344 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
053-177341 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
053-177351 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2