การดำเนินงานประจำปี

– แผนการดำเนินงานของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย รอบ 6 เดือน

– รายงานการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2564

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

– แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565

– รายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)

 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2566 – 2570

 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)

 

นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

© 2022
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th