แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)

 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

– บัญชีติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ 2564 (งบลงทุน)

– บัญชีติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ 2564 (งบดำเนินงาน)

– แบบรายงานผลการดำเนิการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด 2564 (ไตรมาส 1 -2)

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

– สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

– แบบ สงป. 301

– แบบ สงป. 302

– แบบ สงป. 302-1

รายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายประจญ ปรัชญ์สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

© 2021
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th