ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 – ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

ข้อมูลสถิติ

 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ. 2565

นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

© 2022
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th