แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงราย

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงราย

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงราย

แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัด

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 กระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงราย

มาตรการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการทุจริตจากผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจังหวัดเชียงราย “สุจริต โปร่งใส เชียงรายใสสะอาด” และหนังสือถึงส่วนราชการ

 

แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าและการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA พ.ศ. 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA พ.ศ. 2565

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ

ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศ มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและแนวทางการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจังหวัดเชียงราย “สุจริต โปร่งใส เชียงรายใสสะอาด”

 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

ผู้บริหารจังหวัด

© 2023
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-177-336 / โทรสาร : 053-177346
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th
053-150181 กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
053-150180 กลุ่มงานอำนวยการ
053-150194 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
053-177344 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
053-177341 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
053-177351 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2