เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

No Gift Policy

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรฯ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศจังหวัดเชียงรายและหนังสือถึงส่วนราชการ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจังหวัดเชียงรายฯ

 

แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าและการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA พ.ศ. 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA พ.ศ. 2564

ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พ.ศ. 2564

 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

© 2022
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th