การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจังหวัดเชียงราย “สุจริต โปร่งใส เชียงรายใสสะอาด” และหนังสือถึงส่วนราชการ

 

แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าและการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA พ.ศ. 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA พ.ศ. 2565

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ

ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศ มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและแนวทางการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจังหวัดเชียงราย “สุจริต โปร่งใส เชียงรายใสสะอาด”

 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

© 2022
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th