ภาพรวมข้อมูลจำนวนผู้ประสบภัยทางสังคม ปี พ.ศ. 2553
ข้อมูลจำนวนองค์กร/เครือข่ายที่ทำงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย