สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย
โครงการบ้าน / ตำบลอำเภอพระราชดำริของ....ลักษณะโครงการ / พื้นที่รับประโยชน์
๑.อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ ร่มฟ้าไทย/ตับเต่า เทิง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๒.ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่มฟ้าทอง/ปอ เวียงแก่น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรอาสาสมัคร (รอส.)
๓.ทดลองเลี้ยงแกะและสัตว์ปีกตามพระราชดำริ ร่มฟ้าทอง/ปอ เวียงแก่น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างเพื่อฝึกสอนแก่ราษฎร
๔.บ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ ห้วยหญ้าไซ/ ป่าแดด แม่สรวย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าและพิทักษ์/ฟื้นฟูสภาพป่าคืนสู่ความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
๕.สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ลอบือ/ แม่ยาว เมืองเชียงราย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง/ให้ให้ความรู้แก่ราษฎร
๖.สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ปางขอน/ห้วยชมภู เมืองเชียงราย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง/ให้ความรู้แก่ราษฎร
๗.สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ธารทอง/แม่เงิน เชียงแสน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง/ให้ความรู้แก่ราษฎร
๘.สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ห้วยหยวก ป่าโซ/ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง/ให้ความรู้แก่ราษฎร
๙.รักษ์น้ำเพื่อแผ่นดิน ห้วยหยวกป่าโซ/แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมการเรียนรู้แก่ราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑๒.ขยายผลโครงการหลวงวาวี ดอยช้าง, ดอยล้าน,ใหม่/ วาวี แม่สรวย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแหล่งสาธิต,แหล่งขยาย พันธุ , สถานที่ศึกษาดูงาน
๑๘.สายใยรักแห่งครอบครัว โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว วังชมพู/ม่วงคำ,ทุ่งฟ้าผ่า/ แม่พริก พาน,ป่าแดด, แม่สรวย, รพ.ชร./ รพ.ชุมชน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว พัฒนาคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก จัดระบบบริการในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
๑๙.ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ม.๑๐/แม่เปา พญาเม็งราย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เชื่อมโยงการบริการตามกลุ่มวัย ในการเลี้ยงวัยเด็กใสใจสุขภาพ วัยทำงาน เอื้ออาทรเพิ่มคุณค่าผู้สูงวัย
๒๐.พัฒนาแหล่งน้ำ (๑) อ่างเก็บน้ำห้วยป่าสิก ใหม่ขัวแตะ/ป่าหุ่ง พาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๒) อ่างเก็บน้ำเพื่อการเพาะปลูกห้วยผาลาด ดอยสะโง๊ะ/ ป่าสักน้อย เชียงแสน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ , ฝายกักเก็บน้ำ , บ่อเลี้ยงปลา
(๓) ชลประทานห้วยผาลาด ดอยสะโง๊ะ/ ป่าสักน้อย เชียงแสน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรับปรุง/สร้างฝายเก็บกักน้ำ, บ่อเลี้ยงปลา
(๔) อ่างเก็บน้ำห้วยใจ บางปูเลย/ ป่าซาง แม่จัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๕) ระบายน้ำลัว สันธาตุ/ โยนก เชียงแสน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างอาคารบังคับน้ำ
(๖) อ่างเก็บน้ำสะโง๊ะเหนือ ดอยสะโง๊ะ/ ศรีดอนมูล เชียงแสน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างฝายกักเก็บน้ำประเภทชั่วคราว
(๗) อ่างเก็บน้ำสะโง๊ะใต้ ดอยสะโง๊ะ/ ศรีดอนมูล เชียงแสน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างฝายกักเก็บน้ำประเภทชั่วคราว
(๘) ฝายห้วยโป่งแขม เล่าฝู่/ป่าตึง แม่จัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๙) ฝายห้วยผึ้ง เล่าฝู่/ป่าตึง แม่จัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๑๐) ฝายห้วยสักกอง เล่าฝู่/ป่าติง แม่จัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๑๑) ฝายทดน้ำห้วยคอก รักถิ่นไทย/ ตับเต่า เทิง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๑๒) อ่างเก็บน้ำแม่เปิน ใหม่พัฒนา/ ป่าซาง แม่จัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๑๓) ฝายห้วยขี้เหล็ก ห้วยมะซาง/ วาวี แม่สรวย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๑๔) อ่างเก็บน้ำห้วยขุ่น ห้วยน้ำขุ่น/แม่ไร่ แม่ฟ้าหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๑๕) อ่างเก็บน้ำห้วยน่าน เกี๋ยงลุ่ม/ แม่ลอย เทิง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๑๖) อ่างเก็บน้ำห้วยกว๊าน แซว/ บ้านแซว เชียงแสน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๑๗) ฝายทดน้ำน้ำยาบ แม่เงิน/ เชียงแสน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๑๘) อ่างเก็บน้ำน้ำทราย ป่าคา/ แม่เงิน เชียงแสน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๑๙) ฝายทดน้ำห้วยโป่ง ต้นเขื่อง/ตับเต่า เทิง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๒๐) ฝายทดน้ำห้วยเอียน เอียน/หงาว เทิง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๒๑) ฝายทดน้ำบ้านเหล่า เหล่า/ตับเต่า เทิง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๒๒) อ่างเก็บน้ำห้วยบ้าน ห้วยไคร้/ตับเต่า เทิง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๒๓) อ่างเก็บน้ำห้วยบง ป่าซาง/ เม็งราย พญาเม็งราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๒๔) อ่างเก็บน้ำดอยงิ้ว งิ้วเก่า/งิ้ว เทิง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๒๕) อ่างเก็บน้ำห้วย แม่ตาแมว ห้วยส้ม/ศรีถ้อย แม่สรวย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๒๖) อ่างเก็บน้ำ ห้วยหมอเฒ่า ห้วยหมอเฒ่า/ ศรีถ้อย แม่สรวย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๒๗) ฝายห้วยครั้ง ตีนเป็ด/ตับเต่า เทิง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๒๘) อ่างเก็บน้ำห้วยปล้อง ปล้องใต้/ปล้อง เทิง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๒๙) อ่างเก็บน้ำห้วยตาควน แม่ต๋ำเหนือ/ ตาดควัน พญาเม็งราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๓๐) อ่างเก็บน้ำห้วยป่าตาล ป่าตาลดอย/ป่าตาล ขุนตาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๓๑) ฝายทดน้ำห้วยป่าตาล ป่าตาลเหนือ/ ป่าตาล ขุนตาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๓๒) ฝายทดน้ำห้วยเดื่อ ห้วยเดื่อ/ต้า ขุนตาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๓๓) ฝายห้วยแม่เจดีย์ เจดีย์/ป่าตาล ขุนตาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๓๔) อ่างเก็บน้ำห้วยผาแดง ถ้ำ/สันกลาง พาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๓๕) อ่างเก็บน้ำห้วยสัก ห้วยสัก/ห้วยสัก เมืองเชียงราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๓๖) อ่างเก็บน้ำห้วยแสนตอ ดงขนุน/ธารทอง พาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๓๗) ฝายห้วยแล้ง ห้วยแล้ง/ท่าข้าม เวียงแก่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๓๘) ฝายแม่แก้ว แม่แก้วเหนือ/ พาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๓๙) ฝายทดน้ำห้วยตอง ตอง/ครึ่ง เชียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๔๐) จัดหาน้ำไร่แม่ฟ้าหลวง ป่างิ้ว/ รอบเวียง เมืองเชียงราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรับปรุงหนองน้ำ/ขุดสระเก็บน้ำ
(๔๑) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลม ชัยพฤกษ์/ดอนศิลา เวียงชัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๔๒) อ่างเก็บน้ำห้วยหมากเอียก หมากเอียก/ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๔๓) อ่างเก็บน้ำห้วยตอง ตอง/ครึ่ง เชียงของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๔๔) อ่างเก็บน้ำห้วย แม่มอญ ป่าซางใต้/โป่งแพร่ แม่ลาว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๔๕) อ่างเก็บน้ำห้วยแม่อ้อ แม่อ้อหลวง/ แม่อ้อ พาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๔๖) อ่างเก็บน้ำต้นยาง ป่าบง/เจริญเมือง พาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๔๗) อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน จำบอน/ดอยลาน เมืองเชียงราย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๔๘) อ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ ห้วยซ้อเหนือ/ ห้วยซ้อ เชียงของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๔๙) อ่างเก็บน้ำแม่ข้าวต้ม ท่าสุด แม่ข้าวต้มท่าสุด/ เมืองเชียงราย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๕๐) พมพ.พื้นที่ดอยยาว ดอยผาหม่น ดอยผาจิ ร่มฟ้าทอง/ปอ เวียงแก่น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สนับสนุนน้ำฟาร์มตัวอย่างและพื้นที่ใกล้เคียง
(๕๑) ฝายวังเคียน สันบัวคำ/สันมะค่า ป่าแดด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๕๒) อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง โรงช้างเหนือ/ โรงช้าง ป่าแดด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๕๓) อ่างเก็บน้ำห้วยแดด ดอนแก้ว/โรงช้าง ป่าแดด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๕๔) ฝายทดน้ำแม่งาว ปอกลาง/ปอ เวียงแก่น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๕๕) จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านห้วยคุ ห้วยคุ/ปอ เวียงแก่น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๕๖) จัดหาน้ำสนับสนุนบ้านห้วยหาน ห้วยหาน/ปอ เวียงแก่น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๕๕) จัดหาน้ำให้ราษฎร เล่าซีก๋วย/ ป่าตึง แม่จัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๕๖) อ่างเก็บน้ำห้วยปู ทุ่งต่าง/ ป่าตึง แม่จัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๕๙) จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ห้วยหญ้าไซ/ป่าแดด แม่สรวย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๖๐) อ่างเก็บน้ำห้วยมะแกง ห้วยมะแกง/ ป่าแดด แม่สรวย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๖๑) จัดหาน้ำสนับสนุนสถานีทดลองไม้เมืองหนาว ปางขอน/ห้วยชมภู เมืองเชียงราย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๖๒) จัดหาน้ำสนับสนุนสถานีทดลองเกษตรในพื้นที่สูง ห้วยหญ้าไซ/ ป่าแดด แม่สรวย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๖๓) จัดหาน้ำสนับสนุนสถานีทดลองเกษตรในพื้นที่สูง ธารทอง/แม่เงิน เชียงแสน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๖๔) ก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อ ดงขนุน/ธารทอง พาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อ
(๖๕) จัดหาน้ำสนับสนุนสถานีทดลองเกษตรในพื้นที่สูง ลอบือ/ แม่ยาว เมืองเชียงราย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก่อสร้างฝาย
(๖๖) จัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูง ลอบือ/ แม่ยาว เมืองเชียงราย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ก่อสร้างฝาย/สระเก็บน้ำ
(๖๗) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายวังเคียน สันมะค่า/สันมะค่า ป่าแดด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ก่อสร้างฝายทดน้ำ
(๖๘) ปรับปรุงการระบายน้ำหนองเพิง ศรีมงคล/ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ปรับปรุงการระบายน้ำบรรเทาปัญหาน้ำท่วม
(๖๙) จัดหาน้ำสนับสนุนฟาร์มตัวอย่าง ร่มฟ้าทอง/ปอ เวียงแก่น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ จัดหาน้ำสนับสนุนจากฝายทดน้ำ
(๗๐) จัดหาน้ำสนับสนุน ห้วยบงใต้/ทานตะวัน พาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ/ฝาย, ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ
(๗๑) จัดหาน้ำสนับสนุน จะฟู/ แม่ยาว เมืองเชียงราย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ จัดหาน้ำสนับสนุนจากฝายทดน้ำ
(๗๒) จัดหาน้ำสนับสนุน จะต๋อเบอ/แม่ยาว เมืองเชียงราย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ จัดหาน้ำสนับสนุนจากฝายทดน้ำ
(๗๓) จัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎร ทุ่งดุก/เวียง เชียงของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
(๗๔) อนุรักษ์ต้นน้ำห้วยทรายงาม ห้วยประสิทธิ์/ป่าหุ่ง พาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ปรับปรุงลำห้วย
(๗๕) จัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร สันนา/เกาะช้าง แม่สาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ขุดลอกคลองส่งน้ำ
(๗๖) จัดหาน้ำสนับสนุนราษฎร หนองแรดใต้/ หนองแรด เทิง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ปรับปรุงหนองน้ำ
(๗๗) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝาย หลวง/ครึ่ง เชียงของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและฝาย
(๗๘) จัดหาน้ำสนับสนุนราษฎร ธารทอง/แม่เงิน เชียงแสน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ก่อสร้างฝายทดน้ำ