ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบล/ศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบล จังหวัดเชียงราย
อำเภอตั้งอยู่ ณตำบลชื่อ/ตำแหน่ง ของ ประธาน/เลขานุการ
1. เมืองเชียงราย อบต.แม่ข้าวต้ม แม่ข้าวต้ม
นายอินหวัน บั้งเงิน / กำนันตำบล
นายมงคล ศรีคำม้วน,น.ส.ทัศนีย์ คำต๊ะ / ปลัด อบต.,ผอ.ร.ร.
2. เมืองเชียงราย ร.ร.บ้านดู่ บ้านดู่
นายสมมิตร เตชะตน / กำนัน
นายธีรพันธ์ สุขสำราญ / ครู ม.ราชภัฎเชียงราย
3. เวียงชัย ร.ร.เวียงชัยวิทยาคม เวียงชัย
นายมานิตย์ เจริญเกษมทรัพย์ / ครูภูมิปัญญา
นายถวิล แก้วเกิด / ผอ.ร.ร.เวียงชัยวิทยาคม
4. เวียงเชียงรุ้ง ร.ร.เชียงรุ้งวิทยา ทุ่งก่อ
นางทัศนีย์ สุรินทร์ธรรม / กำนัน
นายอำนาจ หาญกล้า / ผอ.ร.ร.เชียงรุ้งวิทยา
5. แม่ลาว อาคารหมู่บ้าน บัวสลี
นายบุญผาย สลีสองสม / นายก อบต.
น.ส.ประไพร พาระคุณ / นักวิชาการศึกษา
6. พาน วัดสันกอเหียง สันติสุข
นายวิมล ตาเมืองมูล / นายก อบต.
ว่าที่ รต.วรปรัชญ์ กาวี / ปลัด อบต.
7. ป่าแดด วัดศรีชุมประชา ป่าแดด
นายสมบูรณ์ ศรีโชติ / กำนัน
นายเพียร ดีภาส / หมออนามัย
8. แม่สรวย อาคารกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ป่าแดด
นายสุนันท์ ขันทัง / นายก อบต.
น.ส.ทิวาพร บุญปั๋น / นักวิชาการศึกษา
9. เวียงป่าเป้า วัดศรีสุทธาวาส เวียง
นายนิคม นามเสถียร / ครูชำนาญ
นายแก้ว จันทคราส / ครูชำนาญ
10. เทิง วัดหนองแรด หนองแรด
นายเลื่อน กองแก้ว / กำนัน
นางศรีสุดา อุตุภรณ์ / ครูหนองแรด
11. ขุนตาล ร.ร.ขุนตาลวิทยาคม ป่าตาล
นายจรูญ ไชยวงศ์ / ผอ.ร.ร.ขุนตาล
นายประพันธ์ บุญเมือง / ครูร.ร.ขุนตาล
12. เชียงของ วัดครึ่งใต้ ครึ่ง
นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร / นายก อบต.
นายอรุณ อาสายศ / ประธานสภาวัฒนธรรม
13. พญาเม็งราย ร.ร.ไม้ยาวิทยาคม ไม้ยา
นายนิตย์ ธนะด้วง / ผอ.ร.ร.ไม้ยาวิทยาคม
นายอโศก ศรีสุวรรณ / ครูร.ร.ไม้ยาวิทยาคม
14. เวียงแก่น วัดยาย ม่วงยาย
นายใส จันทฤทธิ์ / ครูภูมิปัญญา
นายวัลลภ ใจกล้า /
15. แม่สาย อบต.เวียงพางคำ เวียงพางคำ
นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง / นายก อบต.
น.ส.สุทราทิพย์ บุญมี / นักวิชาการศึกษา
16. เชียงแสน วัดพระธาตุผาเงา เวียง
นายบุญส่ง เชื้อเจ็ดตน / ปราชญ์ชาวบ้าน
นางทิพวรรณ โตแตง / นักพัฒนาชุมชน
17. แม่จัน ร.ร.จันจว้าวิทยาคม จันจว้า
นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์ / นักพัฒนาชุมชน
นายพงศ์ศักดิ์ ปันแก้ว / ครูร.ร.จันจว้าวิทยาคม
18. ดอยหลวง กศน.ดอยหลวง โชคชัย
นายสุพันธ์ ปั๋นขลุ่ย / ผอ.กศน.ดอยหลวง
นายทวี วิชชุวงศ์ / พัฒนากรดอยหลวง
19. แม่ฟ้าหลวง ร.ร.ห้วยไร่สามัคคี แม่ฟ้าหลวง
นายศุภโชค ปิยะสันต์ / ผอ.ร.ร.บ้านห้วยไร่
นายศราวุธ มะโนเรือง / ครูร.ร.ห้วยไร่สามัคคี
20. แม่ลาว วัดท่าต้นตัน จอมหมอกแก้ว
เจ้าอธิการสุวิทย์ วชิรญาโณ / กำนัน
ปลัด อบต.จอมหมอกแก้ว / ปลัด อบต.
21. เมืองเชียงราย ร.ร.บ้านร่องเผียว ห้วยสัก
นายสมิง ปินใจ / กำนัน
น.ส.ศันสนีย์ อินสาร / ครูภูมิปัญญา
22. เวียงชัย วัดจอเจริญสุขุมวาส ดอนศิลา
พระครูสุนทรวรการ / เจ้าคณะตำบล
นายสมศักดิ์ คำลือ / นักวิชาการศึกษา
23. พญาเม็งราย ร.ร.พญาเม็งราย เม็งราย
นายวังเงิน สุวงค์เครือ / ผอ.ร.ร.พญาเม็งราย
นางวาสิฏฐี วุฒิพรหม / ครู
24. แม่สรวย วัดพระธาตุแช่แห้ง แม่สรวย
นายบุญธรรม จันต๊ะมา / กำนัน
นายณัฐชนน วงศ์ไชย / เจ้าพนักงานธุรการ
25. พญาเม็งราย วัดสบเปา แม่เปา
นายอุดม จันทร์ต๊ะวงศ์ / ครูภูมิปัญญา
นายถนอม นพวงศ์ / ครูภูมิปัญญา
26. เชียงแสน ร.ร.บ้านดอนมูล ศรีดอนมูล
นางรัชนี จันทรา / ครูบำนาญ
นางบัวคลี่ ฟูวัน / ครูภูมิปัญญา
27. แม่จัน อบต.ป่าตึง ป่าตึง
นายณฐกร ใจรังสี / นายก อบต.
น.ส.เกสร จินดาธรรม / นักวิชาการศึกษา
28. เทิง วัดหนองข่วง แม่ลอย
นายก อบต.แม่ลอย / กำนัน
นายสุพรรณ์ ธนะหมอก / ครูร.ร.บ้านเกี๋ยงใต้
29. เมืองเชียงราย อบต.ท่าสาย ท่าสาย
นายสุดใจ แก้วแสนเมือง / นายก อบต.
นางกนกวรรณ เป็นแผ่น / นักวิชาการศึกษา
30. เวียงเชียงรุ้ง ร.ร.เชียงรุ้งวิทยาคม ทุ่งก่อ
นายธีรยุทธ ชัยอิ่นคำ / ผอ.ร.ร.เชียงรุ้งวิทยาคม
นายสมชาย วิริจินดา / ครูร.ร.เชียงรุ้งวิทยาคม
31. เชียงของ ร.ร.หัวเวียงโกศัลย์ เวียง
นายพิชัย อินโน / ครูภูมิปัญญา
นายศักดา จันทวิมล / ผอ.ร.ร.หัวเวียงโกศัลย์
32. เมืองเชียงราย วัดจำบอน ดอยลาน
นายประเสริฐ คำน้อย / กำนัน
นายอิ่นแก้ว หมื่นไชยวงศ์ / ผู้ใหญ่บ้าน
33. แม่ฟ้าหลวง อาคารเอนกประสงค์บ้านต้นผึ้ง แม่สลองใน
นายบัณฑิต วงศ์นวล /
นักวิชาการศึกษา อบต.แม่สลองใน /
34. แม่ฟ้าหลวง ร.ร.บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก
นายพิศิษฐ์ ขัติกุล /
นักวิชาการศึกษา อบต.แม่สลองนอก /
35. เวียงชัย ร.ร.เวียงชัยพิทยาคม เวียงเหนือ
พระครูพิธานพิพัฒนคุณ /
นายวิทยา วงค์ธรรม /
36. แม่สรวย เทศบาลต.เจดีย์หลวง เจดีย์หลวง
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์หลวง /
นักวิชาการศึกษา เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง /
37. เมืองเชียงราย ร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย สันทราย
นายก อบต. สันทราย /
นักวิชาการศึกษา อบต.สันทราย /
38. เมืองเชียงราย อาคารเอนกประสงค์ชุมชนเกาะทอง รอบเวียง
นาย ธวัช หล้านามวงค์ /
นางจุฬาภรณ์ ทองสุทธิ /
39. พาน อบต.เมืองพาน เมืองพาน
นายภัทรวุฒิ โพธิวงค์ /
นางจีรนัย ธรรมปัญญา /
40. พาน อบต.ทรายขาว ทรายขาว
นายบุญยืน ทูปแป้น /
นางสาวรัชฎาพร นภาลัย /
41. พาน อบต.หัวง้ม หัวง้ม
นายพันธุ์ดี พรหมเทศ /
นางลาวัลย์ คำแสนยศ /
42. พาน อบต.เจริญเมือง เจริญเมือง
ร้อยตำรวจตรีมณู สายลังกา /
นายสนอง นันทะชัย /
43. เวียงป่าเป้า อบต.เวียง เวียง
นายดิเรก จันติยะ / รองนายก อบต.
นักวิชาการศึกษา / นักวิชาการศึกษา
44. เวียงเชียงรุ้ง ร.ร.ห้วยขี้เหล็ก ป่าซาง
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก / ผอ.โรงเรียน
ครูโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก / ครู
45. เชียงแสน บ้านแซว บ้านแซว
นายก อบต.บ้านแซว / นายก อบต.
นักวิชาการศึกษา / นักวิชาการศึกษา
46. พาน อบต.ธารทอง ธารทอง
นายก อบต.ธารทอง / นายก อบต.
นักวิชาการศึกษา / นักวิชาการศึกษา