เปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย ระหว่างปี พ.ศ. 2557 กับปี พ.ศ. 2558
เปรียบเทียบการค้าชายแดน ไทย-จีน ด้านจังหวัดเชียงราย ระหว่างปี พ.ศ. 2557 กับปี พ.ศ. 2558
เปรียบเทียบการค้าชายแดน ไทย-พม่า ด้านจังหวัดเชียงราย ระหว่างปี พ.ศ. 2557 กับปี พ.ศ. 2558
เปรียบเทียบการค้าชายแดน ไทย-ลาว ด้านจังหวัดเชียงราย ระหว่างปี พ.ศ. 2557 กับปี พ.ศ. 2558