ภาพรวมผลผลิตพืชไร่เศรษฐกิจสำคัญ ปี พ.ศ. 2552
ภาพรวมพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ ปี พ.ศ. 2552