ภาพรวมจำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า 23,000 บาทต่อปี จปฐ.ข้อ 30
ภาพรวมจำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่า 23,000 บาทต่อปี จปฐ.ข้อ 30 ปี พ.ศ.