ข่าวประกาศ :
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จังหวัดเชียงรายได้พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็น จำนวน 3 องค์ความรู้ จาก 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมตัวชี้วัด (KPI) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2553 ประกอบด้วย
    1) องค์ความรู้การผลิตลำไยตามมาตรฐาน GAP ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ และตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP
    2) องค์ความรู้การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสังคมประจำปี ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม และตัวชี้วัด (KPI) ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิต
    3) องค์ความรู้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ และตัวชี้วัด (KPI) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
กระดานข่าว