ภาพรวมผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน กพร.
ภาพรวมผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2552
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน กพร.
ภาพรวมผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2551
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน กพร.
ภาพรวมผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2550
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน กพร.