ภาพรวมจำนวนและอัตราตายต่อแสนประชากร คนตามลำดับของกลุ่มสาเหตุการตาย ปี พ.ศ. 2558
ภาพรวมจำนวนผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ติดเชื้อมีอาการ ปี พ.ศ. 2558
ภาพรวมจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับ ปี พ.ศ. 2558
ภาพรวม 5 อันดับแรกจำนวนและอัตราต่อแสนประชากรสาเหตุป่วยผู้ป่วยนอก ปี พ.ศ. 2558
ภาพรวมจำนวนและอัตราสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน ปี พ.ศ. 2558