ภาพรวมข้อมูลระบบการติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัย(Warning System)คุณภาพน้ำและอากาศ

ปี พ.ศ. :
เดือน :

เมื่อค่าคุณภาพของน้ำ สูงกว่ามาตรฐาน จะส่ง SMS ให้กับผู้บริหาร