กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

01.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

02.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

03.พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

04.พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

05.พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

06.พรบ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560

07.พรบ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560

08.พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

09.พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

10.พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

11.พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

12.พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

13.พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2458

14.พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

15.พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

16.พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

17.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551

นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

© 2022
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th