Uncategorized

งบทดลอง 1502

 

งบทดลอง G163

 

รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด (รายตัวชี้วัด) ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ผลการดำเนินงานและการทอดบทเรียนเพื่อยกระดับคะแนน ITA รอบการประเมินประจำปีงยบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดเชียงราย


 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

banner_file

question

Q1 : อยากทราบข้อมูลอัพเดทสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงราย จะต้องค้นหาจากที่ไหน ?

A1 : สามารถทราบข้อมูลปัจจุบันได้ทันที จากเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (http://cro.moph.go.th/moph/index.php หรือ เพจ facebook

 

Q2 : เชียงรายมีศูนย์บริการให้คำปรึกษาเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือไม่ สามารถติดต่อได้ช่องทางใด ?

A2 : ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ในปัจจุบันจังหวัดเชียงรายยังคงความเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย โดยครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สาย อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ ทั้งนี้ นักลงทุนหรือผู้ประกอบการ สามารถลงทุนทำธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าว และสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐได้ ซึ่งรายละเอียด สามารถติดต่อผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน OSS อ.เมือง ที่เบอร์ 053-150194 หรือศูนย์ OSS อ.แม่สาย ที่เบอร์ 089-5614391 ครับ

 

Q3 : ไม่ทราบว่าจังหวัดเชียงราย มีข้อมูลการทำ PMQA ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม่ ?

A3 : สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดระบบให้หน่วยงานประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (การประเมินตามตัวชี้วัด) ขยายเวลาการประเมินเป็นระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 64 – 30 ก.ค. 64 โดยสามารถเข้าไปประเมินผ่านระบบการสมัครรางวัลฯ ที่เว็บไซต์ https://awards.opdc.go.th/awardsregister/ และสามารถเข้าไปดูวิธีการเข้าระบบเพื่อไปประเมินตามตัวชี้วัดได้ที่ https://youtu.be/WRkavKrWsNs

 

Q4 : หากต้องการติดต่อศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัด สามารถติดต่อช่องทางใดได้บ้าง ?

A4 : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย เปิดทำการเวลา 08.30 – 16.30 น. ตามเวลาราชการ ประชาชนหรือผู้ต้องการติดต่อสามารถ walk in ได้โดยตรง หรือติดต่อที่เบอร์ 053-150181 โดยสามารถดูแผนที่ได้จากด้านล่างของเว็บไซต์

 

Q5 : หากอยากได้สินค้าหรือผลิตผลทางการเกษตรราคาส่งจำนวนมาก สามารถหาซื้อได้จากช่องทางใด ?

A5 : สำหรับ อ.เมืองจังหวัดเชียงราย สามารถเลือกได้ที่ตลาดล้านเมือง อยู่ตรงข้ามโกบอลเฮาส์ก่อนถึงสี่แยกแม่กรณ์ หรือประสานหน่วยงานภาครัฐ ติดต่อที่ สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานงานเพิ่มเติม

 

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเชียงราย

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัดระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงราย

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดเชียงราย

แผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัด

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 กระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน จังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงราย

มาตรการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการทุจริตจากผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจังหวัดเชียงราย “สุจริต โปร่งใส เชียงรายใสสะอาด” และหนังสือถึงส่วนราชการ

 

แผนป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานแสดงผลความก้าวหน้าและการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 6 เดือน พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ITA พ.ศ. 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA พ.ศ. 2565

ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ

ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศ มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและแนวทางการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประกาศ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรจังหวัดเชียงราย “สุจริต โปร่งใส เชียงรายใสสะอาด”

 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ประกาศเจตจำนงสุจริต เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

หนังสือจังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0017.5/ว 2383 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เชียงรายใสสะอาด 2566″ และ “งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 – คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุจริต

 – ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ

ข้อมูลสถิติ

 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ. 2566

 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปี พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

01.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

02.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

03.พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

04.พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

05.พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

06.พรบ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560

07.พรบ.แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560

08.พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

09.พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

10.พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

11.พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

12.พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

13.พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2458

14.พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

15.พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

16.พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

17.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมของศาลากลางจังหวัดเชียงราย98.6 KiB1832

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

ผู้บริหารจังหวัด

© 2024
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-177-336 / โทรสาร : 053-177346
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th
053-150181 กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
053-150180 กลุ่มงานอำนวยการ
053-150194 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
053-177344 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
053-177341 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
053-177351 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2