Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizarกิจกรรมผู้บริหาร

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนราชการ

ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาหน่วยราชการ

ข่าวประกวดราคาส่วนท้องถิ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง บริหารจัดการ อื่นๆ

ความสามัคคีปรองดอง

ขอใช้สาธารณูปโภค

กพยจ.เชียงราย

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการ

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด

นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

เมนูด่วน

แบบฟอร์มขอใช้งาน E-POC

รวมแผน 5 ปี ยุทธศาสตร์จังหวัด (2563)

-แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561(เล่มที่ 1)

-แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561(เล่มที่ 2)

-รายงานผลการติดตามประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ

© 2021
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th