Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar


Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

กิจกรรมผู้บริหาร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ส่วนราชการ

ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาหน่วยราชการ

ข่าวประกวดราคาส่วนท้องถิ่น
ความสามัคคีปรองดอง

ขอใช้สาธารณูปโภค

กพยจ.เชียงราย

สาระดีๆ จากศาลปกครอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก

ฐานข้อมูลวิชาการและกฎหมายของส่วนราชการ

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด
(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
(ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)
เรียกช่าง
เรียกช่าง
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) - HRDI
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

ผู้บริหารจังหวัด

เมนูด่วน

แบบฟอร์มขอใช้งาน E-POC

© 2024
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-177-336 / โทรสาร : 053-177346
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th
053-150181 กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
053-150180 กลุ่มงานอำนวยการ
053-150194 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
053-177344 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
053-177341 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
053-177351 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2