๑. สำนักงานจังหวัดเชียงราย

http://www.chiangrai.net/DRTHCR/?page_id=43

๒. ปกครองจังหวัดเชียงราย

 

๓. พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย

http://chiangrai.cdd.go.th/

๔. ที่ดินจังหวัดเชียงราย

 

๕. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

http://chiangrai.cdd.go.th/

๖. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย

 

๗. ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

 

๘. เกษตรจังหวัดเชียงราย

 

๙. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

 

๑๐. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงราย

 

๑๑. ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

 

๑๒. ประมงจังหวัดเชียงราย

 

๑๓. สหกรณ์จังหวัดเชียงราย

http://www.cpd.go.th/cpdth2560/index.php/component/k2/item/243

๑๔. แรงงงานจังหวัดเชียงราย

 

๑๕. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย

https://www.labour.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=27164&Itemid=254

๑๖. ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย

https://www.sso.go.th/wpr/main/knowledge/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99_category_cover-view_1_129_0

๑๗. จัดหางานจังหวัดเชียงราย

https://doe.go.th/prd/main/act/param/site/1/cat/73/sub/0/pull/module/view/list-label

๑๘. ขนส่งจังหวัดเชียงราย

http://chiangraidlt.go.th /component/content/article/66-ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานขนส่งฯ/262-วิธีปฏิบัติในการติดต่อราชการสำหรับประชาชน

https://www.info.go.th/#!/th/ListOrganization/0804

๑๙. สถิติจังหวัดเชียงราย

 

๒๐. สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

 

๒๑. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

http://crhospital.org

๒๒. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

http://chiangrai.mnre.go.th/th/information

๒๓. อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

 

๒๔. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

 

๒๕. วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

 

๒๖. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย

http://cri.onab.go.th/images/stories/PM-1.pdf

http://cri.onab.go.th/images/stories/PM-2.pdf

http://cri.onab.go.th/images/stories/PM-3.pdf

http://cri.onab.go.th/images/stories/PM-4.pdf

๒๗. พาณิชย์จังหวัดเชียงราย

http://www.aecthaibiz.com/province/citizen_guide.html?pv=57

๒๘. คลังจังหวัดเชียงราย

http://www.cgd.go.th/cs/cri/cri/คู่มือประชาชน.html

๒๙. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 

๓๐. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

 

๓๑. คุมประพฤติจังหวัดเชียงราย

 

๓๒. บังคับคดีจังหวัดเชียงราย

http://www.led.go.th/template/theme10/led-manual.asp

๓๓. พลังงานจังหวัดเชียงราย

http://energy.go.th/2015/คู่มือสำหรับประชาชน

๓๔. เรือนจำอำเภอเทิง

 

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

ผู้บริหารจังหวัด

© 2023
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-177-336 / โทรสาร : 053-177346
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th
053-150181 กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
053-150180 กลุ่มงานอำนวยการ
053-150194 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
053-177344 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
053-177341 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
053-177351 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2