ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

 

1. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2565)

2. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)

3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับทบทวน)

4. รายงานการกำกับติดตามดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4.1 ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน (ต.ค.62 – มี.ค.63)

4.2 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

5. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

5.1 สรุปผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

6.1 เอกสาร สงป.302/1

7. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

8.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงราย (รอบ 6 เดือน)

8.2 แบบรายงานกระทรวงมหาดไทย (ทุกวันที่ 5 ของเดือน)

8. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8.1 รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8.2 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

9. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงราย

9.1 โครงการตามจุดเน็นการพัฒนาจังหวัด

9.2 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 2564

9.3 ประเด็นการพัฒนา ตอนที่ 1

9.4 ประเด็นการพัฒนาปี 2564 ตอนที่ 2

9.5 สถานการณ์จังหวัดเชียงราย

 

 

 

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB10152
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2402
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB9714
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB1067
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB1740
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB911
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB1337
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB701
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB835
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB2136
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB596
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB1009
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB1419
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB1318
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB1471
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB774
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB4795
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB901
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB749
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB3058
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB2115
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB688
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB1177
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB727
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB994
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB668
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB388
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB779

นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

© 2022
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th