ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

 

1. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)

2. แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับทบทวน)

3. รายงานการกำกับติดตามดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.1 ข้อมูลรายงานความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน (ต.ค.62 – มี.ค.63)

3.2 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

4.1 สรุปผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

5.1 เอกสาร สงป.302/1

6. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

6.1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงราย (รอบ 6 เดือน)

6.2 แบบรายงานกระทรวงมหาดไทย (ทุกวันที่ 5 ของเดือน)

7. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

7.1 รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

7.2 สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงราย

8.1 โครงการตามจุดเน็นการพัฒนาจังหวัด

8.2 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 2564

8.3 ประเด็นการพัฒนา ตอนที่ 1

8.4 ประเด็นการพัฒนาปี 2564 ตอนที่ 2

8.5 สถานการณ์จังหวัดเชียงราย

 

 

 

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_16.9 MiB9919
คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดย BOI6.4 MiB2334
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 file_21.0 MiB9651
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 13.8 MiB975
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 23.5 MiB1648
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 3422.0 KiB811
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 53.0 MiB1275
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 63.6 MiB632
เอกสารชี้แจงการจัดทำแผนจังหวัด ส่วนที่ 47.7 MiB779
การประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา จ.ชร. 57-60 วันที่ 3 ก.ย.581.5 MiB1925
แบบฟอร์มตำบลละ 5 ล้าน ส่งสำนักงบประมาณ1.2 MiB488
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสำคัญ38.5 KiB946
N-S Economic Corr เอกสารบรรยาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ)4.5 MiB1346
The Border City เอกสารบรรยาย รองเลขาธิการ สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม (คุณพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ)3.0 MiB1207
การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงการส่งออกการค้าชายแดน (ดร.วิทยา สุหฤทดำรง)1.8 MiB1359
นวัฒกรรมเพื่อการค้าและการขับเคลื่อนเศรฐกิจ (ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น)5.9 MiB714
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2557-2560 (ฉบับทบทวน ปี 2560)7.8 MiB3383
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ6.0 MiB800
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง2.0 MiB596
สรุปเส้นทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ_SRT2110597.1 MiB2981
Northern Logistics2017 (1) เอกสารบรรยาย4.8 MiB1997
Northern Logistics2017 (2) เอกสารบรรยาย1.2 MiB601
Northern Logistics2017 (3) เอกสารบรรยาย3.1 MiB959
Northern Logistics2017 (4) เอกสารบรรยาย7.7 MiB657
Northern Logistics2017 (5) เอกสารบรรยาย4.3 MiB902
1เอกสารการประชุม VCS งบปี 61 เพิ่มเติม2.9 MiB596
2เอกสารประชุม VCD งบ 61 เพิ่มเติม2.8 MiB322
3คู่มือการปฏิบัติงาน งบ 61 เพิ่มเติม3.4 MiB684

นายประจญ ปรัชญ์สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

© 2021
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th