DataALLFlowPlan

ข้อมูลสนับสนุนการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

O07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวน 2567)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2567 (.rar ขนาดไฟล์ 292 MB)

O08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567 (งบไปพลางก่อน 66)(.rar ขนาดไฟล์ 39 MB)

O09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

1.รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการกิจกรรม ปี 2566 (.rar ขนาดไฟล์ 221 MB)

2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 (Evmis ไตรมาศ 4)(.pdf)

3. ปัญหา-อุปสรร(.pdf)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย
1.1 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน 2567)
1.2 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2566 - 2570
2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
2.1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
2.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
3. รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ของจังหวัดเชียงราย
- รายงานผลการใช้จ่ายบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย
- ปัญหาและอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

ผู้บริหารจังหวัด

© 2024
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-177-336 / โทรสาร : 053-177346
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th
053-150181 กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
053-150180 กลุ่มงานอำนวยการ
053-150194 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
053-177344 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
053-177341 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
053-177351 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2