DataALLFlowPlan

ข้อมูลสนับสนุนการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2566 – 2570

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงราย

 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565)

 

แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564)

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

– บัญชีติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ 2564 (งบลงทุน)

– บัญชีติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการฯ 2564 (งบดำเนินงาน)

นายภาสกร บุญญลักษม์
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้บริหารจังหวัด

© 2022
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-150180 / 053-177336 มท 26225
โทรสาร : 053-177348
อีเมล์ : dataprov@chiangrai.mail.go.th