ComputerCR

การจัดหาระบบจัดหาคอมพิวเตอร์ หน่วยงานสังกัด มหาดไทย/เชียงราย

 

ประกาศเกณฑ์คุณลักษณ์พื้นฐาน / แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด

ชื่อไฟล์ขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
แผนการประชุมของคณะกรรมการฯคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2567107.3 KiB56
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน 500,000 บาท) หน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง2.3 MiB82
แบบ คกก.มท.01 (.xls)(ทำทุกโครงการ และแสดงไว้ในลำดับแรกสุด)244.5 KiB38
แบบรายงานโครงการฯ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท (.doc)16.4 KiB43
แบบรายงานโครงการฯ ที่มีวงเงินกว่า 5 - 100 ล้านบาท (.doc)334.3 KiB102

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

ผู้บริหารจังหวัด

© 2024
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-177-336 / โทรสาร : 053-177346
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th
053-150181 กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
053-150180 กลุ่มงานอำนวยการ
053-150194 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
053-177344 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
053-177341 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
053-177351 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2