GovernorCR

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

โทร ๐๕๓-๑๕๐๑๕๐

ViceGovernor3 ViceGovernor2 ViceGovernor3

นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

โทร ๐๕๓-๑๕๐๑๕๒

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

โทร ๐๕๓-๑๕๐๑๕๑

นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

โทร ๐๕๓-๑๕๐๑๙๙

ว่าที่ ร.ต. ศราวุธ จันทวงศ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

โทร ๐๕๓-๑๗๗๓๗๓

นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ

ปลัดจังหวัดเชียงราย

โทร ๐๕๓-๑๕๐๑๕๕

นายธนะสิทธิ์ ศรีคำภา

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย

โทร ๐๕๓-๑๕๐๑๕๔

 

รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตั้งแต่อดีต

รายนามและตำแหน่ง

วาระ

เจ้าหลวงธรรมลังกา (ตำแหน่งเจ้าเมือง) พ.ศ. ๒๓๘๖ – ๒๔๐๗
เจ้าหลวงอุ่นเรือน (ตำแหน่งเจ้าเมือง) พ.ศ. ๒๔๐๗ – ๒๔๑๙
เจ้าหลวงสุริยะ (ตำแหน่งเจ้าเมือง) พ.ศ. ๒๔๑๙ – ๒๔๓๓
พระยารัตนาณาเขต (ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด) พ.ศ. ๒๔๓๓ – ๒๔๔๒
พระพลอาษา พ.ศ. ๒๔๔๒ – ๒๔๔๕
หลวงอาษาภูธร พ.ศ. ๒๔๔๕ – ๒๔๔๖
พระยารามราชภักดี พ.ศ. ๒๔๔๗ – ๒๔๕๐
พระยาอุดรกิจภูบาล พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๕๓
พระยารามราชเดช (ศุข ดิษยบุตร) พ.ศ. ๒๔๕๓ – ๒๔๕๘
พระราชยา (เจิม ปันยารชุน) พ.ศ. ๒๔๕๘ – ๒๔๖๐
พระยาราชดำรง (ผล ศรุตานนท์) พ.ศ. ๒๔๖๐ – ๒๔๗๙
พระพนมครานุรักษ์ (ฮกไถ่ พิศาลบุตร) พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๘๒
พ.ต.อ. พระยานรากรบริรักษ์ พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๔๘๕
หลวงรักษ์นราธร (โชค ชมธวัช) พ.ศ. ๒๔๘๕ – ๒๔๘๗
ขุนไตรกิตยานุกูล (อัมพร กิตยานุกุล) พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๔๘๙
นายชลอ จารุจินดา พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๐
ขุนวิสิฐอุดรการ (กรี วิสิฐอุดรการ) พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๑
ขุนสนิทประชาราษฏร์ พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๒๔๙๑
นายชลอ จารุจินดา พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๒๔๙๒
พ.ต.ท.ขุนวีรเดชกำแหง (ชม จารุสิทธิ์) พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๓
พ.ต.เล็ก ทองสุนทร พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๔๙๗
พ.อ.จำรูญ จำรูญรณสิทธิ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๔๙๘
พ.ต.อ.เลื่อน กฤษณามระ พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๕๐๐
พ.ต.อ.เนื่อง รายะนาค พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑
นายเครือ สุวรรณสิงห์ พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๐๔
นายชูสง่า ไชยพันธุ์ (ฤทธิประศาสน์) พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๑๒
นายสิทธิ์ สงวนน้อย ๒๐ พ.ค. ๒๕๑๒ – ๓๐ เม.ย ๒๕๑๓
นายประหยัด สมานมิตร ๑ พ.ค. ๒๕๑๓ – ๒๐ ก.ย. ๒๕๑๓
นายศรศักดิ์ สุวรรณเทศ ๑ ต.ค. ๒๕๑๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๔
พล.ต.วิทย์ นิ่มนวล ๑ ต.ค. ๒๕๑๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๖
นายชุ่ม บุญเรือง ๑ ต.ค. ๒๕๑๖ – ๒๗ ส.ค. ๒๕๒๒
นายศักดา อ้อพงษ์ ๑ ต.ค. ๒๕๒๒ – ๓๐ ก.ค. ๒๕๒๕
นายมนตรี ตระหง่าน ๑ ต.ค. ๒๕๒๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๘
นายอร่าม เอี่ยมอรุณ ๑ ต.ค. ๒๕๒๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๑
นายบรรณสิทธิ์ สลับแสง ๑ ต.ค. ๒๕๓๑ – ๓๐ เม.ย ๒๕๓๔
นายคำรณ บุณเชิด ๑ ต.ค. ๒๕๓๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๙
นายวิจารณ์ ไชยนันทน์ ๑ ต.ค. ๒๕๓๙ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๒
นายสำเริง ปุณโยปกรณ์ ๑ ต.ค. ๒๕๔๒ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๔
นายรุ่งฤทธิ์ มกรพงษ์ ๑ ต.ค. ๒๕๔๔ – ๒๗ ต.ค. ๒๕๔๕
นายนรินทร์ พานิชกิจ ๒๘ ต.ค. ๒๕๔๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๗
นายวรเกียรติ สมสร้อย ๑ ต.ค. ๒๕๔๗ – ๒๘ ก.พ. ๒๕๔๙
นายอุดม พัวสกุล ๕ มิ.ย. ๒๕๔๙ – ๑๒ พ.ย. ๒๕๔๙
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ๑๓ พ.ย. ๒๕๔๙ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๐
นายปรีชา กมลบุตร ๑ ต.ค. ๒๕๕๐ – ๕ พ.ค. ๒๕๕๑
นายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง ๖ พ.ค.๒๕๕๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒
นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๒ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓
นายสมชัย หทยะตันติ ๑ ต.ค. ๒๕๕๓ – ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๔
นายธานินทร์ สุภาแสน ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ – ๕ ต.ค. ๒๕๕๕
นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ๘ ต.ค. ๒๕๕๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ๑ ต.ค. ๒๕๕๘ – ๔ เม.ษ. ๒๕๖๐
นายณรงศ์ศักดิ์ โอสถธนากร ๕ เม.ษ. ๒๕๖๐ – ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
นายภาสกร บุญญลักษม์ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๑ ธ.ค. ๒๕๖๕
นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๕ – ปัจจุบัน

Ultimate Responsive Image Slider Plugin Powered By Weblizar

ผู้บริหารจังหวัด

© 2024
จัดทำโดย: กลุ่มงานยุทธศาตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา สำนักงานจังหวัดเชียงราย
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัด ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย (แผนที่ตั้ง)
โทรศัพท์ : 053-177-336 / โทรสาร : 053-177346
อีเมล์ : saraban_chiangrai@moi.go.th
053-150181 กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
053-150180 กลุ่มงานอำนวยการ
053-150194 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
053-177344 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
053-177341 หน่วยงานตรวจสอบภายใน
053-177351 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2